Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Zapobieganie pożarom i awariom

Zapobieganie pożarom i awariom

Licencjonowanie usług – czy są szanse?

Ocena ryzyka wybuchu pyłów

Zjawisko detonacji w przemysłowych rurociągach gazów palnych

Etapy pożaru a toksyczność środowiska pożarowego

Zagrożenie poważnymi awariami w Europie. Zmiany w dyrektywie Seveso

Ochrona zewnętrzna budynków za pomocą tryskaczy

Ściana ognia

Stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych a poziom ochrony obiektów budowlanych

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a scenariusz pożarowy

Nowa dyrektywa SEVESO III

Mgła wodna niskociśnieniowa – nowe możliwości zastosowania

Budynki przemysłowe bez ubezpieczenia?

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w magazynach

Analiza rozwoju pożaru lokalu mieszkalnego w skali rzeczywistej

Strefy zagrożenia wybuchem dla instalacji gazu ziemnego

Ocena zagrożenia wybuchem w fazie projektowania

Ile za instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Bezpieczeństwo pożarowe lotnisk przyszpitalnych

System CSP – najlepsze, bo z Polski! (art. reklamowy Satel)

Instalacje fotowoltaiczne (cz. 1)

Bezpieczeństwo pożarowe obsługi naziemnej samolotów pasażerskich

Instalacje fotowoltaiczne. Neutralizacja zagrożeń w czasie pożaru

Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych

CNG jako paliwo silnikowe

Biogazownie rolnicze

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie

Ocena ryzyka wybuchu metodą exAWZ

Multisymulacje: analiza ryzyka pożarowego

Elektryczność statyczna w atmosferach wybuchowych (cz. I)

Zabezpieczenie przeciwpożarowe terminalu LNG w Świnoujściu

Elektryczność statyczna w atmosferach wybuchowych (cz. 2). Wybrane wymagania w odniesieniu do cieczy

Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Dane techniczne identyfikujące wyrób. Jak czytać dokumenty certyfikacyjne?

Bezpieczeństwo pożarowe systemów fotowoltaicznych

Ocena zagrożenia wybuchem według dyrektywy ATEX

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem przy pomocy CFD

Zagrożenia pożarowe instalacji fotowoltaicznych

Reagowanie na poważne awarie przemysłowe i zapobieganie im

Praktyczne aspekty projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach (cz. I)

Racjonalna koncepcja bezpieczeństwa pożarowego dla niebezpiecznego pożarowo procesu chemicznego

Praktyczne aspekty projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach (cz. II)

Wybrane problemy palności kabli elektrycznych

Zaliczanie zakładów do kategorii ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych na drogach ewakuacyjnych

Zastosowanie dielektrycznych powłok ochronnych w zbiornikach na produkty naftowe

Zmiany w przepisach przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji technicznych (cz. II)

Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w świetle najnowszych przepisów

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe i ich oznaczanie (cz. I)

Zagrożenia powodowane przez przemysłowe mechaniczne źródła ciepła

Niebezpieczne substancje i preparaty

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe i ich oznaczanie (cz. II)

Czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Bezpieczeństwo pożarowe operacji lotniczych

Przewozy drogowe materiałów niebezpiecznych

(Nie)bezpieczny monitoring pożarowy

Aspekty prawne czynności PSP po pożarach

Ocena ryzyka w procesie przeciwdziałania zagrożeniom ludzi i środowiska (cz. 1a)

Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (PN-EN 60079-17)

Oddziaływanie zakładu ubezpieczeniowego na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Ocena ryzyka w procesie przeciwdziałania zagrożeniom ludzi i środowiska (cz. 1b)

Bezpieczeństwo pożarowe malarni i lakierni. Zagrożenie podczas nakładania materiałów malarskich (cz. II)

Deflagracja z upustem mieszanin gazowych

Wykorzystywanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania

Ocena ryzyka w procesie przeciwdziałania zagrożeniom ludzi i środowiska (cz. II)

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych i wentylacji pożarowej, a scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych

Bezpieczeństwo pożarowe malarni i lakierni. Zagrożenie podczas napylania farb proszkowych (cz. III)

Ocena zagrożenia wybuchem obiektów i ich użytkowników

Bezpieczeństwo ludzi w szpitalach

Scenariusze poważnych awarii

Zabezpieczenia od zwarć łukowych w instalacjach elektrycznych

Wyposażenie samolotów pasażerskich do prowadzenia ewakuacji

Dokumentowanie zgodności i zasady kontroli budowlanych elementów otworowych przeciwpożarowych, dymoszczelnych i ewakuacyjnych

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bezpieczeństwo pożarowe stacji paliw

Nowelizacja dyrektywy Seveso II

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem palnych gazów i par cieczy

Zagrożenia samolotów, a ich konstrukcja oraz stosowane i przewożone materiały

Nowe rozporządzenie o czynnościach kontrolno - rozpoznawczych

Faktyczny wpływ stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru – analizy symulacji komputerowych

Wyroby pirotechniki widowiskowej – warunki bezpiecznego magazynowania, obrotu oraz zasady stosowania

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Bezpieczeństwo pożarowe baz paliw

Magazynowanie i stosowanie tlenu w obiektach budowlanych. Przepisy krajowe i zagraniczne

Ochrona przed zagrożeniem piorunowym w strefach zagrożonych pożarem

Zapewnienie warunków ewakuacji ludzi podczas dużych zgromadzeń (część II)

Wskaźniki stanu bezpieczeństwa

Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem

Zmiany w przepisach ADR 2005 - 2007 oraz plany ochrony ładunków

Drewno i materiały drewnopochodne w budownictwie. Zabezpieczanie przeciwogniowe

Sprężony gaz ziemny (CNG) jako paliwo do pojazdów samochodowych. Polskie przepisy prawne i techniczne

Ochrona odgromowa w strefach zagrożenia wybuchem

Bezpieczne magazynowanie i stosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wymagania międzynarodowe

Pomieszczenia zagrożone wybuchem. Zasady wyznaczania i podstawowe wymagania techniczno - budowlane

Bezpieczne stacje tankowania sprężonego gazu ziemnego

Zagrożenia wybuchem pyłu podczas składowania i przetwarzania surowców spożywczych

Zasady opracowywania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożarów w obiektach widowiskowych

Ocena zagrożenia wybuchem w świetle dyrektywy ATEX i SEVESO II

Wodór na stacjach tankowania

Skuteczna kontrola elektryczności statycznej poprzez uziemienie i łączenie

Zagrożenie wybuchowe powodowane przez gaz wysypiskowy

Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym

Zagrożenia wybuchowe powodowane przez gaz wysypiskowy (cz. 2)

System tras kablowych typu TK REM o odporności ogniowej E90 - pierwszy na rynku ze znakiem bezpieczeństwa

Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. Zadania obsługi, praca urządzeń, sytuacje awaryjne i metody postępowania

Wybrane aspekty zagrożenia pożarowo-wybuchowego pyłów

Lakiernie proszkowe. Wstęp do analizy ryzyka wybuchu w trakcie napylania

Zagrożenia pożarowe towarzyszące współspalaniu biomasy

Wybuchy pyłów w urządzeniach elektrycznych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Lakiernie proszkowe i ryzyko w trakcie napylania. Gdy prawdopodobieństwo zagrozenia wybuchem jest większe od zera

Skutki pożarów w magazynach, w których składowane są pestycydy

Ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych

Urządzenie tryskaczowe w centrach handlowych. Wybór założeń projektowych

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Nowe wymagania

Zagrożenia w stosowaniu SUG. Z praktyki projektowej