Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

Informacje dla autorów

Autorów pragnących opublikować swoje opracowania na łamach „Ochrony Przeciwpożarowej" zapraszamy do mailowego bądź telefonicznego kontaktu z redakcją. Decyzję o publikacji materiałów podejmuje rada redakcyjna czasopisma.
Czekamy przede wszystkim na teksty problemowe, omawiające zagadnienia bezpośrednio związane z praktyką inżynierii pożarowej, prezentujące nowatorskie rozwiązania projektowe i techniczne, prezentujące ciekawe tendencje europejskie i światowe w sferze szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty stylistycznej przesłanego materiału, jego skracania i adiustacji. Skróty tekstów są konsultowane z autorami.

Uwaga:

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, nie publikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem autora, że warunek ten jest spełniony.
Przed publikacją autorzy otrzymują do podpisania umowę: o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę licencyjną lub umowę o dzieło - do wyboru autora. Ewentualną rezygnację z honorarium autor powinien przesłać w formie oświadczenia (z numerem NIP, PESEL i adresem).
Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek autora lub być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.
Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną, oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Szczegóły techniczne:

Artykuł powinny być przesyłane do redakcji w formie elektronicznej (jako dokument MS Word, Open Office itp.). Elementy graficzne (logotypy, ikony, schematy, wykresy) powinny cechować się jakością rysunku pozwalającą na druk, pliki (tiff, bmp, eps, cdr, JPG) - niskim stopniem kompresji.

Zdjęcia stanowiące część składową artykułu powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. Jeżeli towarzyszące tekstowi zdjęcia przedstawiają konkretne osoby lub obiekty, autor powinien dysponować zgodą danych osób lub właścicieli (zarządców) obiektów na ich publikację.