Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / O nas
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

„Ochrona Przeciwpożarowa”  to czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

Pierwszy numer opublikowany został we wrześniu 2002 r., kolejne ukazują się do dziś regularnie co kwartał, w pierwszych dniach marca, czerwca, września i grudnia. Są dostępne wyłącznie w prenumeracie i sprzedaży on-line.


Kwartalnik ten ma charakter ekspercki, jest źródłem nowoczesnej wiedzy technicznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Publikowane w nim artykuły poruszają wiele zagadnień natury prawnej, ujmując je jednak zawsze od strony praktycznej. Przykładamy dużą wagę do ich użyteczności, chcąc by jak najlepiej służyły szerokiemu gronu czytelników – zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów w różnych aspektach.

 

„Ochrona Przeciwpożarowa” to czasopismo przede wszystkim dla:


- rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- specjalistów w dziedzinie prewencji pożarowej, w tym strażaków wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze

- inspektorów ochrony przeciwpożarowej i bhp

- właścicieli i zarządców nieruchomości, szczególnie obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, służby zdrowia itp.

- projektantów,

- pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego,

- ale także i innych osób, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość zagadnień z dziedziny ochrony przeciwpożarowej


W poszczególnych działach prezentujemy w szczególności artykuły dotyczące:


Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie:

- sposobów spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych

- projektowania obiektów według zasad inżynierii pożarowej

- odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

- ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

- lokalizacji budynków ze względu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej .

Zapobieganie pożarom i awariom:

- zabezpieczenia przeciwpożarowego procesów technologicznych

- zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

- przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

- oceny zagrożenia wybuchem

- zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji technicznych

- zabezpieczenia baz i stacji paliw płynnych

Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

- zasad projektowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

- sposobów eksploatacji i nadzoru nad stanem urządzeń przeciwpożarowych oraz mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe

- zasad integracji i współdziałania systemów technicznych z instalacjami przeciwpożarowymi

Informacja naukowo-techniczna:

- bieżących informacji o ukazaniu się nowych aktów prawnych mających wpływ na dziedzinę ochrony przeciwpożarowej (polskich i zagranicznych norm, ustaw, rozporządzeń i ich nowelizacji etc.)

- relacji z  ważnych konferencji i sympozjów technicznych, w Polsce i za granicą

Działania ratownicze:

-relacji z zaistniałych pożarów w aspekcie wynikających z nich wniosków dla projektantów, rzeczoznawców, ale także i działalności prewencyjnej oraz ratowniczej

Ochrona przeciwpożarowa za granicą:

- sposobów zapewniania ochrony przeciwpożarowej w innych krajach


Natomiast w działach:

Ekspert radzi:

- podsuwamy interpretacje dotyczące konkretnych problemów prawnych

- … a niekiedy gotowe rozwiązania

Witryna czytelników

- publikujemy nadesłane do redakcji listy polemiczne
- dyskutujemy o zasygnalizowanych przez czytelników nieścisłościach i niekonsekwencjach w przepisach