Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Tagi

Tagi


Alarm pożarowy
przyczyny fałszywych alarmów pożarowych

Bazy i stacje paliw
bezpieczeństwo pożarowe baz paliw
bezpieczeństwo pożarowe stacji paliw
kryteria sprawdzenia prawidłowości doboru przerywacza płomienia lub zaworu oddechowego z przerywaczem płomienia dla gazów lub cieczy tworzących atmosfery wybuchowe
pożary dużych obiektów z cieczami palnymi
warunki zamienne ochrony przeciwpożarowej baz ropy i produktów naftowych oraz stacji paliw płynnych
wymagania ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, w których stosowane są ciecze palne
zastosowanie dielektrycznych powłok ochronnych w zbiornikach na produkty naftowe
zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego baz i stacji paliw

Bezpieczeństwo mienia
wymagania przepisów a bezpieczeństwo mienia

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów
bezpieczeństwo ludzi w szpitalach
bezpieczeństwo pożarowe hoteli - nowelizacja rekomendacji 86/666/EEC
bezpieczeństwo pożarowe w zakładach opieki zdrowotnej
odbiory obiektów przez PSP
oddziaływanie zakładu ubezpieczeniowego na bezpieczeństwo pożarowe obiektów
próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu
wyzwania współczesnej architektury
zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych na drogach ewakuacyjnych

Biomasy
zagrożenia pożarowe towarzyszące współspalaniu biomasy

Bramy przeciwpożarowe
bramy rozwierane MARC D

Budowle pneumatyczne (powłoki ciśnieniowe)
wymagania dla celów przemysłowych
wymagania dla celów widowiskowych, wystawowych, rekreacyjnych i sportowych

Centrale dedykowane
centrala automatycznego gaszenia POLON 4500
uniwersalna centrala sterująca UCS 4000

Centrum alarmowo-dyspozycyjne obiektu
stanowisko zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikacja urządzeń przeciwpożarowych
certyfikacja na przykładzie VdS

Certyfikacja usług przeciwpożarowych
akredytacja PCA dla Ośrodka Certyfikacji Jakości Usług Przeciwpożarowych SITP
certyfikacja usług - zasady
certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu (stan aktualny)
licencjonowanie usług - czy są szanse
po co potrzebny jest certyfikat
start certyfikacji usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Certyfikacja wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
certyfikacja wyrobów w praktyce
dokumentowanie zgodności i zasady kontroli budowlanych elementów otworowych przeciwpożarowych, dymoszczelnych i ewakuacyjnych
ocena zgodności wyrobów w pytaniach i odpowiedziach
systemy oceny zgodności oraz znakowania zamków i okuć do budowlanych elementów otworowych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej - dopuszczanie do obrotu
wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej - wymagania formalnoprawne
zasady certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej po wejściu Polski do UE

Czujki pożarowe
czujki dymu w kanałach
zasady doboru czujek pożarowych (klasyfikacja, badania czujek)
zasady doboru czujek pożarowych (liniowe czujki dymu, czujki ciepła)
zasady doboru czujek pożarowych (rzadziej stosowane rodzaje czujek, kryteria doboru)

Dachy
bezpieczeństwo pożarowe dachów
nowoczesność i bezpieczeństwo pożarowe wielkopowierzchniowych dachów płaskich
przekrycia dachowe nierozprzestrzeniające ognia - klasyfikacja
przekrycia dachów - wymagania bezpieczeństwa pożarowego
strzechy - palne pokrycia dachowe
systemy termoizolacji FIRE GUARD firmy EcoTherm
termoizolacja poliizocyjanurowa EcoTherm

Dekontaminacja

Dochodzenia popożarowe
aspekty prawne czynności PSP po pożarach
badanie przyczyn powstawania pożarów - międzynarodowa konferencja w Poznaniu
nowe inicjatywy w dochodzeniach popożarowych
rozważania biegłego: ryzyko szkód pożarowych a zabezpieczenie mienia
zagrożenia powodowane przez przemysłowe mechaniczne źródła ciepła

Drzwi przeciwpożarowe
bezprzewodowy system sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi
drzwi przeciwpożarowe - wymagania prawne w zakresie ich stosowania
kryteria klasyfikacyjne i wymagania szczegółowe dla okuć i mechanizmów do przeciwpożarowych elementów otworowych
montaż drzwi przeciwpożarowych a ich funkcjonalność

Działania ratowniczo-gaśnicze
drzwi a straty popożarowe
dwa pożary katastroficzne
działania ratowniczo-gaśnicze w pobliżu instalacji elektrycznych
działania ratowniczo-gaśnicze w tunelach drogowych i kolejowych
pożar fabryki mebli pod Olsztynem
pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
prewencja pożarowa z perspektywy ratowników uczestniczących w działaniach
psychika w obliczu wypadków i katastrof

Dźwiękowy system ostrzegawczy / DSO
alarm głosowy BEL AQUSTIC - koncepcja i działanie
BELLSONIC naprawia PN-EN 60849
DSO Praesideo jako system rozproszony
dźwiękowy system ostrzegawczy - rozwiązania zamienne
gry liczbowe - dźwiękowe ostrzeżenia dla DSO - błędy w projektowaniu DSO
oddalony mikrofon strażaka
PRAESIDEO - dźwiękowy system ostrzegawczy zgodny z normą IEC 60849
wymagania dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Dźwigi pożarowe
dźwigi na potrzeby straży pożarnej (wymagania funkcjonalne i szczegółowe, sterowanie)
dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych (znowelizowane warunki techniczne)
możliwości wykorzystania dźwigów do ewakuacji ludzi z budynków

Ekspert radzi
bezpieczeństwo pożarowe w zakładach opieki zdrowotnej
duże obiekty handlowe a wydzielanie pożarowe pomieszczeń magazynowych od hal sprzedaży
jakie budynki będą uznane za zagrazające życiu ludzi
niektóre problemy z odpornością ogniową
odpadanie okładzin elewacyjnych
scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w praktyce projektowo-wykonawczej
sprawdź gaśnicę
urządzenia przeciwpożarowe wymagające dwóch źródeł niezależnego zasilania elektrycznego
wpływ okresowych przeglądów tryskaczy suchych na funkcjonalność instalacji tryskaczowej
wyroby pirotechniczne w Polsce
zasady spełniania wymagań w zakresie odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej a inną ścianą zewnętrzną
zasilanie sieci wodociągowej przeciwpożarowej
zawory 52 w budynkach mieszkalnych i wysokościowych

Elektryczność statyczna
skuteczna ochrona elektryczności statycznej poprzez uziemienie i łączenie
zastosowanie dielektrycznych powłok ochronnych w zbiornikach na produkty naftowe

Ewakuacja ludzi
czerwone skrzyneczki i klucz za szybką - czy są bezpiecznym rozwiązaniem?
czynniki decydujące o czasie ewakuacji
drogi ewakuacyjne w świetle znowelizowanych przepisów
dynamiczne ukierunkowanie ewakuacji
dynamika ewakuacji i ruchu pieszego; PED 2010: piąta światowa konferencja w instytucie NIST
ewakuacyjny interkom + telefon
integracja i zarządzanie systemami automatyki pożarniczej a ewakuacja ludzi
możliwości wykorzystania dźwigów do ewakuacji ludzi z budynków
problemy z ewakuacją (długości dojść)
prognozowanie warunków ewakuacji
Safety Way - pierwszy inteligentny system ochrony dróg ewakuacji
stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi
sympozjum w Cambridge (Human Behaviour in Fires 2009) - ewakuacja i zachowanie ludzi w pożarach
systemy bezpieczeństwa wyjść ewakuacyjnych
utrata widoczności w dymie - podstawowe zagrożenie podczas pożaru
wpływ sygnalizacji pożarowej i DSO na warunki ewakuacji ludzi
wymagania w zakresie ewakuacji, wskaźniki powierzchni uzytkowej
zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych na drogach ewakuacyjnych
zagrożenia toksyczne dymów i gazów pożarowych
zapewnienie warunków ewakuacji ludzi podczas dużych zgromadzeń (analiza zagrożeń, plany i organizacja ewakuacji)
zapewnienie warunków ewakuacji ludzi podczas dużych zgromadzeń (parametry służące do ustalania czasu ewakuacji)

Garaże
pożary w garażach
system bezprzewodowy - nowoczesna metoda wentylacji i oddymiania garaży
wentylacja oddymiająca w garażach
wentylacja pożarowa garaży w Belgii (nowa norma)
zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (pożar projektowy, rodzaje wentylacji pożarowej garazy, wymagania)
zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (wymagania dla elementów systemu, układy sterowania i zasilania)

Gaśnice
czy chińskie gaśnice to dobre gaśnice
gaśnice stare i nowe
gaśnice - nie taki prosty temat
nowe rodzaje gaśnic
sprawdź gaśnicę

Gaz wysypiskowy
zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy (proces technologiczny, przyrosty ciśnienia, ocena zagrożenia wybuchem)
zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy (wytwarzanie, klasyfikacja, strefy zagrożenia)

Gaz ziemny skroplony / LNG
bezpieczne magazynowanie i stosowanie LNG; wymagania międzynarodowe (wg NFPA, w Nowej Szkocji, wg PN-EN 1473)

Inertyzacja w zapobieganiu pożarom

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
nawodnione instalacje wodociągowe przeciwpożarowe w wysokich budynkach mieszkalnych - problemy techniczno-ekonomiczne
projektowanie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych - hydrantów wewnętrznych i nie tylko

Inżynieria w ochronie przeciwpożarowej
inżynieria ochrony przeciwpożarowej w Wielkiej Brytanii
metody inżynierskie w projektowaniu rozwiązań zamiennych
myśl inżynierska: bezpieczeństwo w teorii i praktyce
niekonwencjonalna koncepcja bezpieczeństwa pożarowego nowoczesnego budynku biurowego (Szwajcaria)
racjonalna koncepcja bezpieczeństwa pożarowego dla niebezpieczenego pożarowo procesu chemicznego (Szwajcaria)
stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi
stosowanie rozwiązań alternatywnych - projektowanie w Nowej Zelandii
zastosowanie inżynierii pożarowej w projektowaniu budynków

Kable i przewody elektryczne
kable i przewody elektryczne w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych
kable ognioodporne produkcji Zakładów Kablowych Bitner
kable w wysokiej temperaturze
system tras kablowych typu TK REM o odporności ogniowej E90 - pierwszy ze znakiem bezpieczeństwa B
wybrane problemy palności kabli elektrycznych

Klapy dymowe
klapy dymowe ICM i ICM-1
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich

Klapy przeciwpożarowe (odcinające i wentylacji pożarowej)
dobór urządzeń sterujących przeciwpożarową instalacją oddymiania
elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych dla systemów wentylacji
MCR-FID S- nowe kierunki w konstrukcji kalp przeciwpożarowych
sterowanie cefrowe przeciwpożarowych klap odcinających
zmotoryzowane przeciwpożarowe klapy odcinające i klapy wentylacji pożarowej (kierunki zmian norm europejskich)

Klasyfikacja ogniowa
znaczenie symboli w klasyfikacji ogniowej

Kurtyny dymowe
kurtyny dymowe - wymagania
wymagania stawiane kurtynom dymowym (dobór, montaż, ciągłość zasilania)
wymagania stawiane kurtynom dymowym (funkcje i rodzaje, praktyka projektowo-wykonawcza)

Malarnie, lakiernie
analiza ryzyka wybuchu w trakcie napylania
analiza ryzyka w trakcie napylania
bezpieczeństwo pożarowe malarni i lakierni: zagrożenia podczas nakładania materiałów malarskich
bezpieczeństwo wybuchowe malarni i lakierni: zagrożenia podczas napylania farb proszkowych
lakiernie proszkowe
lakiernie proszkowe - ryzyko w trakcie napylania
mechanizmy niebezpiecznego elektryzowania
prawdopodobieństwo zagrożenia wybuchem większe od zera

Materiały włókiennicze
większe bezpieczeństwo dzięki tekstyliom o zmniejszonej palności
włókiennicze materiały kompozytowe o podwyższonej odporności na działanie ognia

Mgła wodna (urządzenia gaśnicze)
mgła wodna wysokociśnieniowa - efektywna ochrona ludzi i mienia, skuteczne gaszenie pożarów
mgła wodna - nowoczesne wykorzystanie wody jako środka gaśniczego
ochrona przeciwpożarowa wyskokociśnieniową mgłą wodną Hi FOG
testy ogniowe systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG
zabezpieczenie budynków wysokościowych tryskaczowym systemem mgły wodnej HI-FOG
zabezpieczenie stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch
zastosowanie mgły wodnej do ochrony obiektów drewnianych (system gaśniczy FOG)
zastosowanie mgły wodnej do ochrony obiektów podziemnych

Monitoring pożarowy
monitoring pożarowy w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku
(nie)bezpieczny monitoring pożarowy

Mr Fireconcrete

Niebezpieczne materiały i preparaty

Normalizacja
normalizacja usług w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
normalizacja w dziedzinie stałych urządzeń gasniczych
normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
o pracach CEN/TC 72 Fire Detection and Fire Alarm Systems. Jak (nie) powstają normy
przewidywane kierunki zmian normy EN 12101-6 (dot. także PN EN 12101-6)

Normy polskie
norma PN-EN 13943:2002 - terminologia
nowa norma PN-EN 1838:2002 (U) - wymagania techniczne dla oświetlenia awaryjnego
PN-EN 13483-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
PN-EN 50281-3:2003 Klasyfikacja obszarów, w których występują lub mogą wystąpić pyły palne
PN-EN 60079-17 Kontrola i konserwacja instalaci elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
przewidywane kierunki zmian normy EN 12101-6 (dot. także PN EN 12101-6)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne
zmiany w normie PN-EN 12101-6

Normy zagraniczne
British Standard 9999 (bezpieczeństwo pożarowe budynków)
norma BS 5839-9 dla ewakuacyjnych systemów komunikacji głosowej
norma europejska EN 1366-7:2004 - badania klasy odporności ogniowej przeciwpożarowych zamknięć przejść systemów transportowych
nowa norma brytyjska BS 7346-4:2003 Projektowanie systemów usuwania dymów i ciepła

Obiekty widowiskowe
obiekty widowiskowe: teoria i praktyka
scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru w obiektach widowiskowych

Ochrona odgromowa
eksploatacja i kontrola urządzeń ochrony odgromowej
ochrona instalacji i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego
ochrona odgromowa obiektów budowlanych: nowe wymagania
ochrona odgromowa w obiektach zagrożonych wybuchem
ochrona przed zagrożeniem piorunowym w strefach zagrożonych pożarem
ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych
podstawowe zasady tworzenia zewnętrznej instalacji piorunochronnej

Ochrona przeciwpożarowa na lotniskach
bezpieczeństwo pożarowe operacji lotniczych
usuwanie unieruchomionych samolotów na terenie lotniska
wyposażenie samolotów pasażerskich do prowadzenia ewakuacji
zagrożenia samolotów a ich konstrukcja oraz stosowane i przewożone materiały

Ochrona przeciwpożarowa za granicą
brytyjskie przepisy przeciwpożarowe; dostęp do budynków i ich wyposażenie na potrzeby służb ratowniczych
organizacja ochrony przeciwpożarowej we Francji
performance based design - projektowanie w Wielkiej Brytanii
przepisy nowej formuły i nowoczesne metody projektowania; konferencja SFPE w Lund
spełnienie wymagań prawa nie zwalnia od odpowiedzialności - UK
Towarzystwo Inżynierów Ochorny Przeciwpożarowej - USA
vfdb - Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec
wentylacja pożarowa obiektów użyteczności publicznej; nowelizacja przepisów dot. wentylacji pożarowej we Francji
wymagania przepisów brytyjskich i irlandzkich - bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Oddzielenia przeciwpożarowe
projektowanie elementów oddzielenia przeciwpożarowego
projektowanie elementów oddzielenia przeciwpożarowego - błędne rozwiązania i sposoby ich eliminacji

Odporność ogniowa
bezpieczeństwo pożarowe stadionu - odporność ogniowa siedzisk z tworzyw sztucznych
euroklasy - klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji
klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynku w zakresie odporności ogniowej
lekki system zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych mcr Tecwool F
niektóre problemy z odpornością ogniową
odporność ogniowa konstrukcji drewnianych (obciążenia, nośność, głębokość zwęglenia)
odporność ogniowa konstrukcji drewnianych (obliczenia)
odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych i murowych
odporność ogniowa murowanych kominów wentylacyjnych z pustaków jedno- lub wielokanałowych
odporność ogniowa ścian z drewnianych bali
odporność ogniowa zapraw cementowych
znaczenie symboli w klasyfikacji ogniowej
zwiększenie odporności ogniowek konstrukcji żelbetowych w systemach Rockwool

Oświetlenie awaryjne
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne; wymagania, najczęstsze błędy projektowe, utrzymanie i przeglądy
ośwetlenie ewakuacyjne - kosztowna atrapa
oświetlenie awaryjne a zmiany w warunkach technicznych
oświetlenie awaryjne (cz. I)
oświetlenie awaryjne (cz. II) - wymagania Unii Europejskiej
oświetlenie awaryjne w świetle nowych przepisów
oświetlenie awaryjne - poważne pytanie
pierwszy standard SITP: oświetlenie awaryjne - wytyczne planowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Pirotechnika widowiskowa
warunki bezpiecznego magazynowania i obrotu oraz zasady skladowania materiałów pirotechnicznych

Płyty ognioodporne
płyty Knauf Fireboard

Pomieszczenia wielkoprzestrzenne
wymagania bezpieczeństwa pożarowego przy zagospodarowaniu pomieszczeń wielkoprzestrzennych w budynkach wysokich i wysokościowych

Poważne awarie przemysłowe

Pożar
bezpieczeństwo pożarowe w przepisach i projektowaniu
o rozgorzeniu i nie tylko
pożary węglowodorowe - charakterystyka i przykłady zabezpieczeń
szybkość rozwoju i moc projektowa pożaru - podstawowe parametry oceny zagrożenia pożarowego

Pożary w magazynach pestycydów

Pożary w obiektach PM
pożary w garażach

Pożary w obiektach ZL
pożar hipermarketu w Giżycku
pożar w galerii handlowej Malta w Poznaniu
seria pożarów w dużych obiektach handlowych

Proces inwestycyjny

Przepisy przeciwpożarowe
zrozumieć przepisy: niewłaściwa terminologia to niejednoznaczne rozumienie prawa

Przepusty instalacyjne

Rozprzestrzenianie ognia
rozprzestrzenianie ognia przez przegrody w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych (wymagania i klasyfikacje)

Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej
procedury stosowane

Ryzyko pożarowe i wybuchowe
rozważania biegłego: ryzyko szkód pożarowych a zabezpieczenie mienia
szacowanie ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych

Scenariusz pożarowy
pożar w galerii handlowej Malta w Poznaniu

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

Socjotechniczne aspekty prewencji

Srebrny jubileusz SITP

Środki gaśnicze

Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym / CNG
stacje tankowania pojazdów CNG: współpraca głównych elementów stacji
stacje tankowania pojazdów CNG: zadania obsługi, praca urządzeń, sytuacje awaryjne i metody postępowania

Stacje tankowania wodorem

Stadiony
bezpieczeństwo pożarowe stadionu - odporność ogniowa siedzisk z tworzyw sztucznych
bezpieczne stadiony - rozważania przed Euro 2012
budowa stadionów pod kątem użytkowników - wymagania ochrony przeciwpożarowej
koncepcja ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego

Standardy SITP
prace nad standardami

Symulacje komputerowe
oddymianie obiektów hotelowych
rozprzestrzenianie się dymów - poprawność wykonania symulacji komputerowych
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich

Systemy otwierania wyjść
bezprzewodowy system sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi

System bezpieczeństwa obiektu
system zarządzania ochroną przeciwpożarową w obiektach budowlanych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

System obrony przeciwpożarowej Strażak

System sygnalizacji pożaru
systemy bezpieczeństwa COOPER: SSP, oświetlenie awaryjne, dynamiczna ewakuacja
system sygnalizacji pożaru DF 6000
zrozumieć przepisy: niewłaściwa terminologia to niejednoznaczne rozumienie prawa

Szczeliny dylatacyjne (zabezpieczenie)

Szkło ogniochronne

Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

Tlen (stosowanie)

Transport materiałów niebezpiecznych

Tunele

Urządzenia gaśnicze aerozolowe

Urządzenia gaśnicze gazowe
urządzenia gaśnicze gazowe - specyficzny wyrób budowlany

Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
kable i przewody elektryczne w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych
ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych
urządzenia elektryczne podczas pożaru: jak dobierać przewody zasilające
urządzenia przeciwpożarowe wymagające dwóch źródeł niezależnego zasilania elektrycznego
zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Urządzenia tryskaczowe
projektowanie urządzenia tryskaczowego: podstawowe zasady
przygotowanie budynków handlowych do odbioru pożarowego (instalacje tryskaczowe)
system aquatherm Firestop
urządzenia tryskaczowe w centrach handlowych: wybór założeń projektowych
urządzenia tryskaczowe w ochronie magazynów
zabezpieczenie budynków wysokościowych tryskaczowym systemem mgły wodnej HI-FOG
zagrożenia w stosowaniu SUG: praktyka projektowa

Warunki techniczne dla budynków (i Prawo budowlane)
bezpieczeństwo pożarowe w przepisach nowej formuły (koncepcja nowych warunków technicznych)
co dalej z przepisami nowej formuły
konsekwencje zmian w warunkach technicznych dla budynków
zasady spełniania wymagań w zakresie odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej a inną ścianą zewnętrzną

Wentylacja nadciśnieniowa w klatkach schodowych
amerykański standard NFPA 92A edycja 2006: systemy zapewniające nadciśnienie w klatkach schodowych
amerykański standard NFPA 92A: ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych
ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem różnicy ciśnień: PN-EN 12101-6
przewidywane kierunki zmian normy EN 12101-6 (dot. także PN EN 12101-6)
Safety Way - pierwszy inteligentny system ochrony dróg ewakuacji
systemy i instalacje do bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych: pożarowa wentylacja nadciśnieniowa

Wentylacja ogólna i miejscowa

Wentylacja pożarowa
metodyka sprawdzania funkcjonowania systemu oddymiania (testy z gorącym dymem)
próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu
Safety Way - pierwszy inteligentny system ochrony dróg ewakuacji
wentylacja oddymiająca w garażach
wentylacja pożarowa w praktyce projektowo-wykonawczej (centra handlowe, budynki wysokościowe, garaże podziemne)
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich

Witryna czytelników
czerwone skrzyneczki i klucz za szybką - czy są bezpiecznym rozwiązaniem?

Zabezpieczenia ogniochronne
lekki system zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych mcr Tecwool F
środek ochronny do drewna FireSmart Bio-P/POŻ
środki ochronne do tworzyw sztucznych: teraźniejszość i przyszłość
systemy zabezpieczeń ogniochronnych Thermospray i Thermospray Plus

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

Zagrożenie wybuchem
wybrane aspekty zagrożenia pożarowo-wybuchowego pyłów
wybuchy pyłów od instalacji elektrycznych
zagrożenie wybuchem w energetyce zawodowej; współspalanie biomasy i węgla kamiennego

Zapłon od telefonu komórkowego

Zrzeszenie Inżynierów Pożarnictwa IFE